Kjøpsvilkår

Kjøpsvilkår

Uppdaterades senast 2023-08-22

GENERELLE VILKÅR

INNLEDNING

Disse kjøps- og leveringsvilkårene (kjøpsvilkår) gjelder når du kjøper et produkt/tjeneste av Work System Sweden AB og deres datterselskaper samt partnere (heretter kalt "Work System" eller "Vi"). Kjøpsvilkårene omfatter både deg som er privatperson og deg som representerer et foretak. Vilkårene varierer på visse punkter avhengig av om du gjennomfører kjøpet som privatperson eller som foretak. Kjøpsvilkårene gjelder for de ovennevnte situasjonene med mindre annet er skriftlig avtalt mellom selger og kjøper.

PRISER

Aktuelle priser er publisert på Work Systems' hjemmeside, og eventuelle rabatter regnes mot disse prisene. Prisene vises eksklusive mva. (merverdiavgift) med mindre du gjør et aktivt valg på hjemmesiden. Ved prisavvik og/eller åpenbare feil i for eksempel trykt materiale eller på hjemmesiden har Work System rett til å korrigere feilen i etterkant.

Hvis det oppstår eller endres tillegg som for eksempel eksport-/importavgifter, skatter eller likeverdig kostnadspåslag etter inngått avtale, forbeholder Work System seg retten til å justere prisene i tilsvarende grad. Tilbudte priser er gyldige i 30 dager fra utstedelse av tilbud/prisforslag, med mindre annet er avtalt.

BETALING

Work System tilbyr ulike betalingsalternativer. De tilgjengelige betalingsalternativene og eventuelle begrensninger angis i kassen. Vi og leverandørene av betalingstjenester har rett til å velge hvilke betalingsalternativer som tilbys fra tid til annen. Betalingsalternativene kan også påvirkes av kundetype og nedenstående fakturavilkår.

Ved fakturering bruker Work System 30 dager netto fra fakturadato. Ved betaling etter forfallsdato debiteres forsinkelsesrente i henhold til spesifikasjon på faktura. Fakturakjøp krever at selskapet er kredittverdig i henhold til vår vurdering. For å sikre dette forbeholder Work System seg retten til å foreta kredittvurdering. Hvis kredittvurderingen ikke godkjennes, kreves forskuddsbetaling.

Hvis du velger å bruke betalings- eller kredittkort, vil pengene bli reservert på kortet ved bestilling. Pengene trekkes deretter endelig når varene forlater lageret vårt for levering til deg eller en av våre partnere.

Ved delleveranse skal betaling for denne ikke holdes tilbake i påvente av endelig leveranse. Betaling kan heller ikke holdes tilbake hvis det oppstår tvist om fordringer for produkter eller tjenester. Se mer informasjon i avsnittet "Feilansvarlig". 

PRODUKTINFORMASJON

Informasjon, bilder og andre opplysninger på nettsider, i brosjyrer, annonser eller annet markedsføringsmateriell er nøye kontrollert, men gjør ikke krav på å være fullstendig. All bildeinformasjon skal ses som illustrasjoner, og kan heller ikke gjengi nøyaktig utseende, funksjon eller opprinnelse.

Work System vil ikke akseptere erstatningskrav og/eller følgeskader som har oppstått på grunn av ovennevnte opplysninger.

TEGNINGER OG BESKRIVELSER

Tegninger, bilder, tekniske beskrivelser samt prøver vedrørende varen eller dens produksjon, som overleveres av den ene parten til den andre, forblir den overleverende partens eiendom. Disse kan ikke brukes uten samtykke fra den andre parten til andre formål enn de er utlevert for. De kan heller ikke, uten samtykke, kopieres, utleveres eller på annen måte bringes til tredjeparters kjennskap. Bilder, tekster og tekniske beskrivelser er beskyttet i henhold til lov om opphavsrett.

ENDRINGER AV KJØRETØY

Work System fraskriver seg ethvert ansvar for eventuelle endringer i testmetoder, CO2-måleverdier og andre tekniske eller juridiske begrensninger som kan påvirke på- og ombygging av kjøretøy. Work System kan heller ikke holdes ansvarlig for eventuell påvirkning på skatter og avgifter, for eksempel kjøretøyskatt. Visse typer bygg/installasjoner kan kreve registrering. Denne tjenesten inngår ikke i prisen for installasjon, men kan kjøpes separat.

LEVERING

Med mindre annet er avtalt, anses varen som solgt fritt fra Work Systems lager. Ansvaret overleveres i forbindelse med at speditør eller kunde henter godset hos Work System Sweden AB. Avvik kan fra forventet leveringsdato kan forekomme. Hvis vi ikke kan levere innen fristen, vil vi informere deg om ny leveringstid. Kontroller alltid godset ved mottak. Ved eventuell transportskade må dette meldes inn samme dag for at dette skal kunne reklameres til vår speditør.

Hvis ikke annet er angitt, tilkommer frakt for samtlige produkter som ikke leveres til og/eller monteres på et Work System-anlegg. Frakt kan tilkomme også på denne ordretypen hvis ledetiden innebærer ekspressfrakt (raskere enn speditørens standardleveranse). I slike tilfeller vil dette bli varslet muntlig, via e-post eller ved ordrebekreftelse. Med mindre annet er avtalt, debiteres ingen kostnad for transportemballasje.

Avhengig av hvilken betalings- og leveringsløsning du har valgt, er du ansvarlig for å løse ut, hente eller motta forsendelsen din i henhold til de instruksjonene som vi eller den aktuelle speditøren gir. Ved levering kan det hende at du må fremlegge gyldig legitimasjon og/eller signere for forsendelsen.

Vi forbeholder oss retten til ikke å gjennomføre en bestilling/booking dersom varen er utsolgt, ved tekniske feil, mistanke om bedrageri eller andre sammenlignbare situasjoner.

MONTERING, INSTALLASJON OG SIKKERHET

Work System forutsetter at kjøperen av produkter har nødvendig kunnskap om montering og/eller bruk. Du som kjøper har ansvar for at den leverte varen monteres fagmessig og korrekt. Ved usikkerhet bør Work System eller en av våre partnere brukes til montering.

Når Work System eller en av våre sertifiserte ProPartners engasjeres til montering eller installasjon av utstyr i ditt kjøretøy, forplikter vi oss til å utføre tjenesten faglig. Vi i Work System prioriterer din sikkerhet og skal ved hjelp av velprøvde metoder som kollisjonstest, styrketest og erfaring levere så sikre produkter og installasjoner som mulig. 90 % av ordrene våre er unike og tilpasset ulike bilmodeller, bruksområder og belastninger. Til tross for vårt proaktive sikkerhetsarbeid er det derfor ikke mulig å forutse eller garantere hva som skjer ved en eventuell kollisjon eller ulykke. Hvis våre montører, med den erfaringen de har, anser at løsningen er uegnet, vil de avbryte monteringen og kontakte deg for at dere sammen skal kunne finne en optimal løsning. Eventuelle endringer i forbindelse med dette kan påvirke prisen.

Du som kunde er forpliktet til å sørge for at installasjonen kan utføres som avtalt, og at kjøretøyinformasjonen og andre spesifikasjoner er korrekte. Det kan gis unntak hvis Work System har fått mulighet til å kontrollere kjøretøyet før tilbudet. Videre skal kjøretøyet etterlates på angitt sted til avtalt tid og være rengjort innvendig. Hvis disse vilkårene ikke overholdes, kan eventuell merkostnad bli debitert.

Work System er ansvarlig for at kjøretøyet ikke blir skadet mens det er innlevert. Ansvaret initieres når kjøretøyet står på anvist sted og nøklene er overlatt til Work System. Work System tar ikke ansvar for gjenstander eller utstyr som blir liggende igjen og som ikke tilhører kjøretøyets normalutstyr, med mindre det er inngått en avtale om dette. Work Systems' ansvar opphører når nøklene returneres til kunden. Work System kan ikke lastes for skader som opprinnelig eksisterte eller som kan dokumenteres at ikke skyldes forsømmelse fra vår side.

GARANTI

Work System gir 36 måneders produktgaranti for alle artikler som inngår i Work Systems innredningssystem, dobbeltgulv samt takstativer. Garantitiden forlenges med 24 måneder hvis installasjon på/i kjøretøyet utføres av Work System eller en ProPartner sertifisert av oss.

For øvrige produkter gis det garanti på enten 12 eller 24 måneder, som settes individuelt for hvert enkelt produkt. Du finner informasjon om garantitiden for hvert enkelt produkt på Work Systems nettsider.

Garantien gjelder ikke hvis skaden/problemet har oppstått gjennom:

- Feilmontering
- Misbruk
- Ytre påvirkning på kjøretøyet, for eksempel kollisjon
- Normal slitasje/forringelse
- Andre omstendigheter som Work System ikke kan påvirke

ANSVAR FOR FEIL

Work System forplikter seg, i henhold til det som er angitt nedenfor, til å utbedre eventuelle feil som måtte oppstå i forbindelse med mangler i konstruksjon, materialer og montering, og som oppstår innenfor garantitiden. Feilen må være fagmessig vurdert som et avvik fra akseptabel standard og ha oppstått under riktig bruk, lagring eller håndtering. Ansvaret omfatter ikke feil forårsaket av omstendigheter som er kommet til etter mottak, for eksempel manglende vedlikehold, ytre påvirkning, feilaktig montering av kjøperen og/eller unormal slitasje/forringelse. Work System tar heller ikke ansvar for feil på produkter som brukes i konkurransevirksomhet eller hvis produktet har vært brukt mer intensivt enn det som anses å kunne forutses ved inngåelsen av avtalen.

Ved feil som Work System har ansvar for, har Work System rett til å bestemme om produktet skal repareres eller byttes ut. Reparasjon eller utskifting kan enten utføres hos kjøperen eller på et serviceanlegg anvist av Work System. Selgeren kan også be om at varen sendes til det angitte serviceverkstedet for utbedring.

Ved krav i forbindelse med defekt vare bruker Work System følgende alternativer:

1. Ny vare sendes ut med en gang, og kunden returnerer den defekte varen innen 30 dager. Hvis varen ikke returneres eller hvis feilen ikke aksepteres som reklamasjon, debiteres varen. Hvis Work System ikke finner noen feil på den opprinnelige varen, skal erstatningsvaren returneres. I slike tilfeller har Work System også rett til å belaste de ekstra kostnadene som har oppstått i forbindelse med saken.

2. Kunden returnerer den defekte varen til Work System. Ny vare sendes ut etter at Work System har undersøkt og godkjent returen. Hvis feilen ikke godtas som reklamasjon, kan Work System belaste de ekstra kostnadene dette har medført.

Ved feil som gjelder monterte produkter eller selve monteringen, er det Work Systems ansvar å utbedre feilen gjennom feilsøking, reparasjon, utskifting, oppdatering eller tilsvarende tiltak innen rimelig tid. Dette skal skje på det anlegget som har utført monteringen, med mindre annet er avtalt. Feilretting kan også utføres av et annet Work System-anlegg eller en annen leverandør som er utpekt av Work System. Work System varsler kunden om tid og sted for å kunne utbedre feilen. Vær oppmerksom på at feilsøking/reparasjon kan forekomme flere ganger. Det er kundens ansvar å sørge for at kjøretøyet transporteres til avtalt sted. Utskiftet vare og/eller deler skal stilles til salgsstedets eller verkstedets disposisjon.

Work System er ikke ansvarlig for feil som oppstår som følge av materiale som er tilveiebrakt av kjøperen eller ved anmodning om å benytte en løsning som Work System har vurdert som ikke tilrådelig. Work System er ikke ansvarlig for eventuelle feil på produkter som er utenfor Work Systems standardsortiment og som er anskaffet på kundens forespørsel. Reklamasjon av denne produkttypen overfor leverandør er kundens ansvar. Work System bistår med feilsøking hvis produktet er montert/installert av oss. Kunden eller leverandøren står for eventuell utskifting.

Hvis et produkt returneres på grunn av tvist eller reklamasjon og monteringen, for eksempel innfestingen, har gjort skade på kjøretøyet, er ikke Work System ansvarlig for gjenoppretting av kjøretøyet. Hvis kunden kjøper varen uten montering/installasjon i kjøretøyet, er kunden selv ansvarlig for å montere og demontere varen. 

Work System er ansvarlig for feilekspedering som er forårsaket av oss, forutsatt at kjøperen ikke har innsett eller med rimelighet burde ha innsett at feilekspedering har skjedd. Kjøperen er ansvarlig for å kontrollere at riktig produkt og mengde er mottatt så snart som mulig ved levering.

Utover det som er angitt ovenfor, har ikke selgeren noe ansvar for oppståtte feil. Selgeren er heller ikke forpliktet til å erstatte kjøperen for produksjonstap, tapt fortjeneste eller annen indirekte skade. Denne begrensningen av selgerens ansvar gjelder imidlertid ikke hvis selgeren har gjort seg skyldig i grov uaktsomhet. Feilretting innebærer ikke at garantitiden eller annen tidsfrist forlenges eller fornyes.

ANGRERETT, RETUR OG REKLAMASJON

Work System gir deg som kunde 30 dagers angrerett på lagervarer. Med lagervarer menes samtlige produkter der leveringstid er angitt til "1 dag" på våre nettsider.

Hvis du ønsker å returnere et produkt, må du alltid kontakte Work System for å opprette en retursak. Kjøperen kan returnere produktet først etter at det er godkjent av Work System, og kjøperen står også for returfrakt, ansvar for varens tilstand og emballering under transport. Godset må merkes tydelig med det nødvendige returskjemaet fra Work System.

For full kreditering/tilbakebetaling kreves det at varen og emballasjen er i ny stand og dermed salgbar. Ved godkjent retur krediteres/tilbakebetales summen. Eventuell kostnad for frakt, returfrakt og montering krediteres/refunderes ikke.

En reklamasjon må gjøres skriftlig til Work System innen 14 dager (næringsdrivende) eller to måneder (forbruker) etter at du har oppdaget eller med rimelighet burde ha oppdaget feilen. Ved feil som burde blitt oppdaget ved mottak, plikter kjøperen å varsle Work System umiddelbart etter mottak. Hvis kjøperen unnlater å rapportere til Work System innen den angitte tidsperioden, mister kjøperen retten til å påklage feilen.

Angrerettloven (gjelder kun privatpersoner)

Når du handler som privatperson via fjernsalg, har du ifølge angrerettloven rett til å angre kjøpet uten å oppgi noen grunn. Dette skal meddeles oss snarest mulig, men senest 14 dager etter at du mottok leveransen. Du står selv for returfrakt og er ansvarlig for varens tilstand og emballering under returfrakten.

Når Work System har mottatt og godkjent returen, gjennomføres en tilbakebetaling. Ved utøvelse av angreretten har vi rett til å foreta et verdireduksjonsfradrag på varens verdi hvis du har håndtert varen i større utstrekning enn det som kreves for å fastslå dens karakter, egenskaper og funksjon. Angreretten gjelder ikke en tjeneste som er gjennomført, for eksempel installasjon av utstyr i kjøretøy. Angreretten gjelder heller ikke varer som er produsert i henhold til dine anvisninger eller som har fått et tydelig personlig preg.

FRITAKSGRUNNLAG

Følgende omstendigheter utgjør fritaksgrunner hvis de medfører at avtalens fullbyrdelse hindres eller blir urimelig bebyrdende: arbeidskonflikt og enhver annen omstendighet som partene ikke kan råde over, slik som naturkatastrofe, oversvømmelse, brann, innbrudd, krig, mobilisering eller uforutsette militærinnkallinger av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valutarestriksjoner, uroligheter og opprør, knapphet på transportmiddel, generell vareknapphet, drivstoffinnskrenkninger eller forsinkelse av leveranser fra underleverandører som er forårsaket av slik fritaksgrunn.

Vilkår som har inntruffet når avtalen inngås, utgjør fritaksgrunn bare hvis dens innvirkning på fullbyrdelsen av avtalen da ikke kunne forutses. Det påligger en part som ønsker å påberope seg fritaksgrunn uten unødig opphold å underrette den andre parten skriftlig om forekomsten, samt om dens opphør. Hvis fritaksgrunn hindrer kjøperen, skal han erstatte selgeren for de utgiftene han eller hun har hatt for å sikre og beskytte varen.

Hvis avtalens fullbyrdelse forsinkes i mer enn seks måneder av fritaksgrunnene nevnt ovenfor, har hver av partene, uten begrensning av hva som ellers gjelder i henhold til disse bestemmelsene, rett til å heve avtalen gjennom skriftlig varsel til den andre parten.

KLAGE OG TVIST

Du er alltid velkommen til å kontakte vår kundeservice hvis du har spørsmål eller klager vedrørende kjøpet ditt. Du når oss via info@worksystem.no eller 22 42 78 39.

Eventuelle tvister løses i første omgang i dialog med vår kundeservice. Som forbruker kan du henvende deg til Forbrukertilsynet, klagenemnd eller Forbrukerklageutvalget for tvisteløsning hvis du trenger rådgivning eller hjelp. For foretak gjelder kjøpsloven.

Uansett hva som er angitt ovenfor, kan tvister eller krav bli rettslig behandlet. Det innebærer at tvist angående denne avtalen og dens gyldighet, tolkning eller anvendelse endelig avgjøres i norsk domstol eller voldgiftsdom. All informasjon som fremkommer under voldgiftssaken samt beslutninger og voldgiftsdom som meddeles i forbindelse med prosedyren, er underlagt taushetsplikt. Informasjon som omfattes av taushetsplikt må ikke offentliggjøres til tredjepart uten at samtlige parter har gitt skriftlig tillatelse, med mindre dette er nødvendig for å kunne fullbyrde dommen eller ellers følger av loven.

PERSONOPPLYSNINGER

Work System Sweden AB, org.nr. 556782-6713, med adresse Industrivägen 11B, 561 61 Tenhult er behandlingsansvarlig for bruk av dine personopplysninger som er beskrevet i denne personvernerklæringen og som skjer under varemerket Work System.

Work System beskytter personvernet ditt for at du skal føle deg trygg når du betror oss opplysningene dine. Work System streber derfor alltid etter å beskytte personopplysningene dine på best mulig måte og følge alle gjeldende lover og regler. Åpenhet er viktig for oss i Work System, og derfor vil vi at du skal forstå hvordan personopplysningene dine vil bli behandlet. I vår personvernerklæring, som du finner her, har vi samlet alt du trenger å vite.
loader